لقاء العلماء دیدار آیت الله سید محمد رضا الجلالی وعده ای از علماء واندیشمندان شرکت کننده در کنگره ی علامه وحید بهبهانی با رئیس آستان مقدس علوی